D Bauarbeite a de Winkelriedstroos im Abschnitt zwüsche de Etzelstroos- und de Zentralstroos sind abgschlosse. Nachdem au de Deckbelag vo de Fahrbahn iibaut gsi isch, sind d Bauarbeiter am Abruume vo de Baustell. D Verbotstafle sind alli abbaut und geschter sind d Arbeiter dra gsi, Material abzruume, wo uf de Parkplätz vom Schuelhuus Alteburg glageret isch gsi.