Geschter het nöd numme d CVP ihre Kandidat für d Ersatzwahl in de Gmeindrat bestimmt. Au d FDP het öpper nominiirt: de Martin Egloff.

Bi de Ammawahle macht wohl niemed de de CVP Konkurrenz, aber bi de Gmeinderatsersatzwahl vom 18. Dezember 2016 isch jetzt klar: D Stimmbürgerinne und Stimmbürger hend en Uswahl. D FDP het geschter am Abe de Martin Egloff nominiirt. Somit gits für de erschti Wahlgang, i dem jede Stimmberechtigte au gwählt cha werde, mindescht zwei offizielli Kandidate.