Im nächschte Johr cha d Firma Baschnagel uf e 100-jährigi Gschicht zruck luege. Sit aafangs April esch si aber in noie Händ.

Fascht alli 90 Aagstellti und 20 Lernendi sind derbi gsi, wo ihne de Geschäftsführer René Fischer grosse verkünd het. Rückwirkend uf de 1. April 2017 het er von de viir Besitzerfamilie d Firma kaufd und zwar inklusiv em Land, wo d Garage a de Landstross druf stoht.

D Bsitzerfamilie, wo sich den Schritt guet überlegt hend gha, sind erlichteted, bsunders wil so de Fortbestand vo de Firma mit ihrne Aagstellte gwährleischtet esch.