Am Kreisel Bahnhof-/Zentralstroos entstoht zur Ziit en Block. Wegem Aaschluss vo den Huus an d Kanalisation isch d Hardstroos gschperrt.

Sit em Mentig, 14. November 2016 isch d Hardstroos vo de Bahnhofstroos ab gschperrt. Wil de Noibau a de Zentralstroos 126/128 an d Kanalisation aagschlosse wird, isch d Stroos nöd passiirbar. D Sperrig isch bis am Fritig, 18. November um sechsi am Abe planed.